Rodo

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych (to jest danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz danych o inwestycji, jaką Pani/Pan jest zainteresowany lub o innej sprawie, w jakiej Pani/Pan się kontaktuje) jest spółka Newberg Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Szwedzka 25/2, kod pocztowy 30-324, spółka celowa z grupy Newberg Investments, która realizuje inwestycję, którą jest Pani/Pan zainteresowany, a także pozostałe spółki wskazane w zawartej w dnu 2 lipca 2018 r. umowie o współadministrowanie, której zasadnicza treść uzgodnień zostanie udostępniona na Pani/Pana wniosek. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się ze współadministratorami za pomocą poczty elektronicznej – wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@galinvest.com.pl, a także pod numerem tel. 12 346 21 99. Z aktualną listą współadministratorów można zapoznać się pod tym adresem internetowym: galinvest.com.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać:

1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w sytuacji, gdy dane te podane zostały w celu zawarcia umowy z jednym ze współadministratorów, w tym w szczególności umowy rezerwacyjnej. W takiej sytuacji Pani/Pana dane identyfikacyjne oraz dane dotyczące wybranej inwestycji są niezbędne do zawarcia umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas potrzebny na wykonanie umowy rezerwacyjnej (oraz kolejnych, jeżeli zostaną zawarte), ich rozliczenie, a także następnie przez okres konieczny z uwagi na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami związanymi z tymi umowami. W przypadku, gdy umowa rezerwacyjna z Panią/Panem nie zostanie zawarta Pani/Pana dane zostaną usunięte po 10 dniach od ich zebrania.
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez współadministratorów, w tym:
a) do celów kontaktu z Panią/Panem, jeżeli kontaktuje się Pani/Pan w innym celu niż zawarcie umowy. W tym celu Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas potrzebny do odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
b) do celów marketingu produktów i usług współadministratorów - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas przez jaki będzie istniała więź pomiędzy Panią/Panem a jednym ze współadministratorów (np. będzie Pani/Pan klientem współadministratora), albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli wcześniej wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Zaś w sytuacji, gdy dodatkowo wyrazi Pani/Pan osobną zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingowym przez okres dłuższy lub przez inne podmiotwy, wówczas Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w zgodzie, nie dłużej jednak niż do chwili wycofania tej zgody.
c) do celów wykonania kopii zapasowej/archiwizacji – w przypadku, gdy Pani/Pana dane będą poddane archiwizacji lub znajdą się w kopii zapasowej, będą one przetwarzane w tym celu przez czas ustalony przez współadministratorów dla przechowywania takiej kopii zapasowej lub archiwalnej.

Po spełnieniu określonych w RODO przesłanek przysługuje Pani/Pan:
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
2. prawo do przenoszenia danych - jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania lub zawarcia umowy),
3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych- jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
4. prawo w każdym czasie wycofać zgodę (przesyłając w tym celu swoje oświadczenie w wybranej formie – zgodnie z danymi kontaktowymi administratora podanymi powyżej) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, zaś wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
skontaktuj się z nami