Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!
Poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Stroną. Chcemy, abyś w czasie korzystania z naszej Strony oraz naszych usług czuł się komfortowo, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby dbać o Twoją prywatność. Poniższa Polityka Prywatności została sporządzona z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”).
Dokument ten przedstawia informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w szczególności w sytuacji, gdy:

 • odwiedzasz naszą stronę internetową pod adresem: https://galinvest.com.pl (w tym każdą z jej podstron – dalej strona ta oraz jej podstrony łącznie zwane są „Stroną”),
 • kontaktujesz się z nami, w tym osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej, w tym formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie,
 • jesteś naszym klientem,
 • jesteś naszym dostawcą, kontrahentem lub członkiem personelu, w tym przedstawicielem naszego dostawcy/kontrahenta.

1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności są spółki wchodzące w skład Grupy Galinvest, tj.:
  1. spółki, która stoją na czele Grupy i w związku z tym mają realizuja czynności wymagające dostępu do Twoich danych osobowych:
   1. NEWBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Szwedzka 25/2, 30-324 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000873807, NIP: 5272671751;
   2. GALINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Szwedzka 25/2, 30-324 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000388125, NIP: 6793068762,
  2. oraz spółka, z którą zawarłeś umowę / która bezpośrednio zarządza daną inwestycją / z którą kontaktujesz się w związku z konkretną inwestycją, tj.:
   1. WITKIEWICZA ZAKOPANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Szwedzka 25/2, 30-324 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000936475, NIP: 6762607436 (ADMINISTRATOR 3);
    lub
   2. GALINVEST SAREGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Szwedzka 25/2, 30-324 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000710374, NIP: 6762542197;
    lub
   3. GALINVEST PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Szwedzka 25/2, 30-324 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000514973, NIP: 6762477494.

(dalej łącznie jako: „Administrator” lub „My”).

 1. Spółki wskazane w ust. 1) są współadministratorami danych. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych są zbieżne dla podmiotów wchodzących w skład Grupy Galinvest oraz oparte są na faktycznej działalności i współpracy podmiotów wchodzących w skład Grupy Galinvest. Relacja pomiędzy poszczególnymi podmiotami w ramach Grupy Galinvest w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych oparta jest na współadministrowaniu.
 2. W ramach wewnętrznego podziału obowiązków w ramach Grupy:
  1. Administratorzy wskazani w ust. 1) lit. a) stoją na czele Grupy oraz wykonują obowiązki wynikające np. z centralizacji procesów w ramach Grupy (np. monitoringu i zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego, procesów rekrutacyjnych, kadrowych, czy płacowych, działalności marketingowej), potrzeby przygotowywania sprawozdań, raportów, statystyk, czy też zgłaszania określonych informacji do podmiotów uprawnionych do ich otrzymywania;
  2. Administratorzy wskazani w ust. 1) lit. b) zajmują się w szczególności zawieraniem oraz realizacją umów z klientami oraz bezpośrednią realizacją konkretnych inwestycji.
 3. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mailowej na adres: rodo@galinvest.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Szwedzka 25/2, 30-324 Kraków. Punktem kontaktowym jest spółka Galinvest sp. z o.o.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe, które uzyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności, będziemy przetwarzać w następujących celach:

 1. wykonania umowy zawartej z podmiotem wchodzącym w skład Grupy Galinvest – w oparciu o niezbędność przetwarzania dla wykonania tejże umowy;
 2. odpowiedzi na wiadomości kierowane do nas na nasze dane kontaktowe – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako Administratora danych osobowych,
 3. prowadzenia marketingu bezpośredniego za pomocą kontaktu telefonicznego i/lub za pośrednictwem wiadomości e-mail – na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody na prowadzenie działań marketingowych poprzez kontakt telefoniczny i/lub za pośrednictwem wiadomości e-mail,
 4. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w oparciu o przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej nakładające takie obowiązki, w tym regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa,
 5. analizy korzystania ze Strony, jak również poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako Administratora danych osobowych,
 6. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako Administratora danych osobowych,
 7. archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych – w związku z nałożonym na nas jako na Administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako Administratora danych osobowych.

3. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem ze Strony – zakres przetwarzania

W związku z korzystaniem ze Strony i zapewnieniem jej funkcjonalności zbieramy dane w sposób automatyczny:

 1. informacje o aktywności (data wejścia na Stronę, data uzupełnienia formularza rejestracji przez osobę, która nie dokończy procesu rejestracji, data rejestracji Konta użytkownika, informacja o otwieranych artykułach, ilość czasu spędzona na Stronie),
 2. informacja, czy wyrażone zostały na naszą rzecz zgody wymagane prawem.

Możemy również zbierać pewne dane o użytkownikach Strony w celu optymalizacji jego funkcjonowania i poprawy w przyszłości. Dane takie obejmować mogą adres IP, rodzaj i wersję urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, sposób korzystania ze Strony. W większości przypadków nie będziemy w stanie z pomocą tych danych Cię zidentyfikować jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe. W sytuacji natomiast, gdy jesteśmy w stanie połączyć je z Tobą, co może nastąpić, gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła, stać się one mogą dla nas Twoimi danymi osobowymi.

4. Dane przetwarzane w celach kontaktowych – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować za pomocą formularzy kontaktowych „Porozmawiajmy o szczegółach”, „Pytania? Chętnie odpowiemy” dostępnego w ramach Strony lub podanych na Stronie adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście, jak również w sytuacjach, gdy mamy prawo kontaktować się z Tobą (np. w celach odpowiedzi na Twoją wiadomość lub marketingowych), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje wiadomości (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe). Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów lub do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, to jest w celu:

 1. odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,
 2. archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych).

5. Dane przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – zakres przetwarzania

 1. W sytuacji, gdy przekazujesz nam swoje dane za pośrednictwem formularzy kontaktowych „Porozmawiajmy o szczegółach”, „Pytania? Chętnie odpowiemy” możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, które to działania są prowadzone telefonicznie i/lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2. Zgoda, o której mowa wyżej, jest wyrażana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku:
  1. marketingu prowadzonego telefonicznie – także na podstawie zgody, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
  2. marketingu prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail – także na podstawie, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Dane przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z podmiotem wchodzącym w skład Grupy Galinvest – zakres przetwarzania

Grupa Galinvest prowadzi działalność gospodarczą z zakresu budownictwa obiektów, sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych oraz realizacji przedsięwzięć deweloperskich.

W sytuacji, gdy zawarłeś lub zamierzasz zawrzeć z nami umowę dotyczącą nieruchomości, przetwarzamy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer rachunku bankowego, numer telefonu, adres e-mail, imiona rodziców, NIP. Wskazany zakres danych może się różnić w zależności od umowy, która zostanie z nami zawarta lub została zawarta i przewidzianych prawem wymagań w zakresie zawieranych w niej danych koniecznych dla jej skuteczności, w szczególności danych niezbędnych do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Czasem w celu wykonania bądź podjęcia na Twoje żądanie koniecznych działań przed zawarciem umowy, będziemy musieli się z Tobą skontaktować telefonicznie, mailowo bądź osobiście w celu uściślenia warunków współpracy, by przebiegała ona jak najbardziej pomyślnie.

W ramach tego zakresu będą przetwarzane jedynie dane, który sam nam podasz. Niepodanie niektórych danych może jednak czynić niemożliwym zawarcie lub pełne wykonanie umowy.

7. Dane kontrahentów, dostawców i członków ich personelu – zakres przetwarzania

 1. W przypadku gdy jesteś naszym kontrahentem, dostawcą lub ich członkiem personelu (osobą do kontaktu, członkiem zarządu, pełnomocnikiem, prokurentem) możemy przetwarzać takie dane jak: imię i nazwisko, firma, w której pracujesz, stanowisko, dane kontaktowe.
 2. Twoje dane osobowe, które uzyskamy, będziemy przetwarzać w następujących celach:
  1. w celu wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Tobą lub Twoim pracodawcą/zleceniodawcą – w celu wykonania umowy, której stroną jesteś Ty lub Twój pracodawca/zleceniodawca;
  2. archiwizacji w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości – w tym na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych;
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych;
  4. w celu utrzymywania dobrych relacji biznesowych z Tobą lub Twoim pracodawcą/kontrahentem – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych;
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych.

8. Okres przetwarzania danych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  1. do wykonania zawartej z Tobą umowy – przez czas niezbędny do jej pełnego wykonania, ale nie dłużej niż do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń mogących powstać z danej umowy,
  2. do prowadzenia marketingu bezpośredniego – na czas nie dłuższy niż do momentu wycofania udzielonej przez Ciebie zgody,
  3. do kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt lub upływu czasu, gdy racjonalnie możemy zakładać, że będziemy musieli skontaktować się z Tobą,
  4. do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń,
  5. do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez Kancelarię w sposób prawidłowy,
  6. do celów poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa Serwisu – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu
  7. do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji.
 2. Każdorazowo jednak dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes), albo nie dłużej niż do wycofania zgody, jeżeli jest ona podstawą prawną przetwarzania danych.

9. Odbiorcy danych

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 1. osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, księgowości, komunikacji elektronicznej, oprogramowania, hostingu danych, marketingu, funkcjonowania Strony, analizy danych, jak również usług prawnych, audytowych, konsultacyjnych, podwykonawcom zajmującym się budową i wykończeniem lokali oraz oceną zgłoszonych nieprawidłowości, w tym usterek – jeżeli podanie im Twoich danych jest niezbędne do kontaktu z Tobą oraz sporządzenia stosownych dokumentów, takich jak protokoły),
 2. odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
 3. innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych podmiotów.

10. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń (np. w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne).

11. Uprawnienia

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1 Polityki Prywatności. Przysługuje Ci:

 1. Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
 2. Prawo do wycofania zgody.  Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.
 4. Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 5. Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Polityka stosowania plików cookies i innych podobnych technologii

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne podobne technologie, w tym: narzędzia pochodzące od podmiotów trzecich, takich jak Google oraz Facebook.
 2. Strona używa wskazanych narzędzi dla różnych celów, w tym:
  1. w zakresie niezbędnym do jej działania, to jest do zapewnienia funkcjonowania Serwisu (np. koszyka), dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień,
  2. w zakresie innym niż niezbędny, to jest do monitorowania i analizy w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Serwisu oraz możliwości poprawy jej funkcjonowania.
 3. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki cookies niezbędne do funkcjonowania Serwisu,
  2. pliki cookies analityczne badające zachowanie użytkownika na Stronie;
  3. funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację (np. pod względem wybranego języka lub akceptacji ustawień w zakresie cookies);
  4. pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów wskazanych powyżej.
 4. Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały we odpowiedniej części Polityki Prywatności.
 5. Sposoby wyłączenia plików cookies

Wchodząc na naszą Stronę masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies do celów innych niż niezbędne do działania Strony. Nawet jeżeli już wyraziłeś zgodę możesz skorzystać z opcji opisanych poniżej.
Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. W celu ułatwienia sposobem zarządzania plikami cookies, poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron przeglądarek.

  1. Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?Every=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
  2. Opera – https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
  3. Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  4. Apple Safari – https://support.apple.com/en-us/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
  5. Windows Internet Explorer – https://support.microsoft.com/fil-ph/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Użytkownik może także tak ustawić przeglądarkę by samodzielnie każdorazowo akceptować cookies. Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookies będzie pytać użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu.

Masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.

13. Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta i obowiązuje od 27.06.2023